Tue 8/21/18 7 PM Studio A R. Jezewski
7 PM Studio B Open
Wed 8/22/18 7 PM Studio A Mark Lloyd
7 PM Studio B Kenn Morgan
Thur 8/23/18 7 PM Studio A Bill Kane
7 PM Studio B Open
Fri 8/24/18 7 PM Studio A Denise Antoinette
7 PM Studio B Open
Sat 8/25/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Russ Link
7 PM Studio A Open
Sun 8/26/18 2:30 PM Studio A Open
2:30 PM Studio B Open
Mon 8/27/18 work on to do list
garbage day / WITHOUT
4:30 Julia - John Logrippo
Tue 8/28/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Wed 8/29/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Thur 8/30/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Fri 8/31/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sat 9/1/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sun 9/2/18 2:30 PM Studio A Open
2:30 PM Studio B Open
7:00 PM Studio A Common Book Radio
Mon 9/3/18 work on to do list
garbage day / WITH
Tue 9/4/18 7 PM Studio A Saracki Sterlace
7 PM Studio B Open
Wed 9/5/18 7 PM Studio A Tom Waters
7 PM Studio B Open
Thur 9/6/18 7 PM Studio A Leslie Jean
7 PM Studio B Open
Fri 9/7/18 7 PM Studio A R. Jezewski
7 PM Studio B Open
Sat 9/8/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sun 9/9/18 2:30 PM Studio A Open
2:30 PM Studio B Open
7:00 PM Studio A Open
Mon 9/10/18 work on to do list
garbage day / WITH
Tue 9/11/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Wed 9/12/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Thur 9/13/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Fri 9/14/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sat 9/15/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sun 9/16/18 2:30 PM Studio A Open
2:30 PM Studio B Open
7:00 PM Studio A Open
Mon 9/17/18 work on to do list
garbage day / WITHOUT
Tue 9/18/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Wed 9/19/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Thur 9/20/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Fri 9/21/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sat 9/22/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sun 9/23/18 2:30 PM Studio A Open
2:30 PM Studio B Open
7:00 PM Studio A Open
Mon 9/24/18 work on to do list
garbage day / WITH
7 PM Studio A Leslie Jean
Tue 9/25/18 1:45 PM Richard Charles
7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Wed 9/26/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Thur 9/27/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Fri 9/28/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sat 9/29/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sun 9/30/18 2:30 PM Studio A Open
2:30 PM Studio B Open
7:00 PM Studio A Open
Mon 10/1/18 work on to do list
garbage day / WITHOUT
Tue 10/2/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Wed 10/3/18 7 PM Studio A Tom Waters
7 PM Studio B Open
Thur 10/4/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Fri 10/5/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sat 10/6/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sun 10/7/18 2:30 PM Studio A Open
2:30 PM Studio B Open
7:00 PM Studio A Open
Mon 10/8/18 work on to do list
garbage day / WITH
Tue 10/9/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Wed 10/10/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Thur 10/11/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Fri 10/12/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sat 10/13/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sun 10/14/18 2:30 PM Studio A Open
2:30 PM Studio B Open
7:00 PM Studio A Open
Mon 10/15/18 work on to do list
garbage day / WITHOUT
Tue 10/16/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Wed 10/17/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Thur 10/18/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Fri 10/19/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sat 10/20/18 7 PM Studio A Open
7 PM Studio B Open
Sun 10/21/18 2:30 PM Studio A Open
2:30 PM Studio B Open
7:00 PM Studio A Open